An illiterate - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

An illiterate - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
An illiterate Dốt đặc cán mai Ví dụ A: It's no use asking him for explaining such a complicated problem. Nhờ anh ta giải thích bài toán khó như vậy chẳng ích gì đâu. B: How come? Tại sao vậy? A: He's an illiterate. Anh ta dốt đặc cán mai mà.
Wake a sleeping dog - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Wake a sleeping dog - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
Wake a sleeping dog Đánh rắn động cỏ, bứt dây động rừng. Ví dụ A: Look! Some guy is stealing your car. Nhìn kìa, kẻ nào đó đang đánh cắp xe hơi của bạn. B: All right! Let's not wake a sleeping dog and then slowly come close him on the spot. Được
Take up the cudgel for another - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Take up the cudgel for another - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
take up the cudgel for another che chở ai, bảo vệ ai Ví dụ A: He often bullies you. I really take up the cudgel for you. Anh ta thường bắt nạt bạn. Tôi sẽ bảo vệ bạn B: Don't bother. I'm waiting for a chance to revenge myself on him. Không cần phiền
Easy to get along with - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Easy to get along with - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
easy to get along with giản dị, dễ gần. Ví dụ A: Is your father easy to get along with? Cha của bạn có dễ gần không? B: Nope , he is serious and hard to get along with. Không, ông ấy rất khó tính và khó gần. Ghi chú Synonym: be well disposed; free
Make a smashing hit - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Make a smashing hit - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
make a smashing hit Một bước lên mây; một bước đến trời Ví dụ A: It's strange that he should make a smashing hit within so short Thật lạ là anh ta lại một bước lên mây trong thời gian ngắn như vậy. B: Don't be envious! In fact , he has been working
Without rhyme or reason - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Without rhyme or reason - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
without rhyme or reason Vô duyên vô cớ Ví dụ A: I don't know why he gave me money without rhyme or reason. Tôi không hiểu vì sao anh ta vô duyên vô cớ đưa tiền cho tôi. B: Oh , be careful. Maybe he will take advantage of you. Cẩn thận đấy. Có thể
On equal terms with - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

On equal terms with - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
on equal terms with ngang tài ngang sức Ví dụ A: As regards real ability , I think yours is better than his. Xét về thực tài, tôi nghĩ bạn giỏi hơn anh ta. B: No , I don't think so. I think mine is on equal terms with his. Tôi không nghĩ thế. Tôi
Sink into oblivion - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Sink into oblivion - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
sink into oblivion Đá chìm đấy biển, biệt vô tăm tích Ví dụ A: Can you get in touch with her for me? Bạn liên lạc với cô ấy giùm tôi được không? B: I'm terrible sorry. She got lost and her whereabouts sink into oblivion. Tôi thật sự rất tiếc. Cô ấy
Everything goes well. - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Everything goes well. - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
Everything goes well. Mọi thứ đều thuận lợi, số đỏ. Ví dụ A: He looks great these days. Dạo này trông anh ta bảnh bao nhỉ. B: Don't you know he earned a big sum of money and was promoted Bạn không biết anh ta vừa kiếm được một món tiền to và được
Set one in a melting mood - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Set one in a melting mood - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
set one in a melting mood Làm cho ai xúc động. Ví dụ A: How do you like the patriot? Các bạn yêu mến nhà ái quốc đó ở điểm nào? B: The story about his sacrificing his life for the country really set us in a melting mood. Câu chuyện về sự hy sinh
Put the cart before the horse - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Put the cart before the horse - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
put the cart before the horse Đầu đuôi lẫn lộn, trái khoáy, ngược đời Ví dụ A: Could you lend some money to me again? Bạn có thể cho tôi mượn tiền lần nữa được không? B: Nope , no way! You should return me the money borrowed from me last time , or
Utopia - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Utopia - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
Utopia Thế giới thàn tiên, cõi Bồng Lai; điều không tưởng Ví dụ A: Have you ever been to Tibet? Bạn đã từng đến Tây Tạng chưa? B: Yes , I've been there once. It's like Utopia Có, tôi đến một lần rồi. Giống như cõi Bồng Lai vậy. Ghi chú Synonym: a
Play second fiddle - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Play second fiddle - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
play second fiddle Lép vế chịu thua, vai trò thứ yếu Ví dụ A: How about another game of chess? Chơi một ván cờ nữa nhé? B: Oh , no. I'd rather play second fiddle. Ồ không, tôi chịu thua thôi. Ghi chú a game of chess: một ván cờ
Smack one's lips - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

Smack one's lips - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
Smack one's lips Chịu đựng gian nan, đau khổ Ví dụ A: How can he lead such a plain life Làm thế nào anh ta chịu được cuộc sống nhàm chán như thế? B: Don't worry about it. He smacks his lips Đừng lo chuyện đó. Anh ta là người chịu đựng gian nan mà.
A slip betwixt cup and the lip - 218 câu thành ngữ tiếng Anh

A slip betwixt cup and the lip - 218 câu thành ngữ tiếng Anh
a slip betwixt cup and the lip Miếng ăn đến miệng còn rơi, leo câu sắp đến buồng lại ngã Ví dụ A: How about your deliberate plan? Còn về kế hoạch của bạn thì sao? B: Regretful to say , it turned out a slip betwixt cup and the lip. Đáng tiếc là miếng

Tin nổi bật Thành ngữ Tiếng Anh

VINADESIGN PHALCON WEB