.
MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

Có nhiều cách để phát biểu ý niệm mục đích (purpose). Trước hết, người ta dùng một động từ vị biến có to đứng trước mà chúng ta đã gọi là to infinitive. Nhấn mạnh hơn chút nữa, người ta dùng in order to. Và nếu có lẫn ý niệm kết quả (result) trong

Tin mới nhất Tag so as to

MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

900

Tin xem nhiều nhất Tag so as to

MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

MỤC ĐÍCH và KẾT QUẢ

900

VINADESIGN PHALCON WEB