.
'CHẤM' và 'PHẾT'

'CHẤM' và 'PHẾT'

Dấu phết có một tác dụng rất quan trọng trong Anh ngữ, vì có khi chỉ thiếu hoặc thêm một dấu phết mà ý nghĩa của cả một câu thay đổi hẳn. Trước hết, công dụng đầu tiên của dấu phết là để ngăn chia những đơn vị trong câu. Thí dụ: Birds, dogs, horses

Tin mới nhất Tag non defining relative clause

'CHẤM' và 'PHẾT'

'CHẤM' và 'PHẾT'

459

Tin xem nhiều nhất Tag non defining relative clause

'CHẤM' và 'PHẾT'

'CHẤM' và 'PHẾT'

459

VINADESIGN PHALCON WEB