.
Tình huống 99: Xin thôi việc - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 99: Xin thôi việc - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

981. I want to expand my horizons. Tôi muốn mở rộng tầm nhìn của mình. 982. I've made a tough decision, sir. Here is my resignation. Tôi đã có 1 quyết định khó khăn thưa ông. Đây là đơn xin thôi việc của tôi. 983. I quit because I don't want to be
Tình huống 98: Giám đốc công ty - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

Tình huống 98: Giám đốc công ty - Tiếng Anh công sở (Việt-Anh)

971. She is the CEO now. Hiện tại cô ấy là giám đốc điều hành. 972. The CEO must give leadership to all company officers. Giám đốc điều hành phải lãnh đạo tất cả nhân viên trong công ty. 973. The CEO is responsible to the board of directors for

VINADESIGN PHALCON WEB